ആധാർ കാർഡിലെ തെറ്റുകൾ വീട്ടിലിരുന്നു ഈസിയായി തിരുത്താം || Aadhaar Card Correction online Malayalam


This video shows how to correction Aadhaar card online Malayalam . ‘Jom Tech’

#aadhaarcorrection #malayalam #jomtech

Queries Solved

1.How to correction aadhaar online Malayalam
2.How to correct mistakes in aadhaar card online at home Malayalam
3.How to update Aadhaar online Malayalam
4.How to correct name in aadhaar card online Malayalam
5.How to correct date of birth in aadhaar card online Malayalam
6.How to correct aadhaar card details online Malayalam
7.ആധാർ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നു എങ്ങനെ തിരുത്താം
8. How to change address in aadhaar card online Malayalam
9.How to correct address in aadhaar card online at home Malayalam
10.Aadhaar mistakes correction online Malayalam.

Leave a Comment